4d7df8f5
 
«Наставник» Партнерская группа

Петрашко Людмила Петровна - кандидат экономических наук, доцент кафедры международного менеджмента, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана».
Сфера профессиональных интересов:

 - международный и кросс-культурный менеджмент;

 - корпоративная культура;

 - корпоративная социальная ответственность;

 - глобальное управление и лидерство в международном

бизнесе.
Контакты:
E-mail – petrashko.ludmila@gmail.com


 

Мартынюк Елена Витальевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры международного менеджмента, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана».
Сфера профессиональных интересов:

- международная экономическая деятельность;

- управление системой образования в Украине и за рубежем;

- экономика зарубежных стран;

- таможенное дело.

Контакты:
E-mail – elena_martynuk@inbox.ru

 

Учебные пособия:
• Петрашко Л.П. Международные коммерческие контракты : краткий курс лекций для студентов магистерской программы «Управление международным бизнесом» К.:КДЕУ,1996 – 62с.
• Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник К.: КНЕУ,2001 – 204 с.
• Петрашко Л.П. Міжнародні фінанси: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.:КНЕУ, 2003.- 221с.
• Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. Ч.2 Міжнародні комерційні контракти К. : КНЕУ, 2001 – 488с.
• Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц К.:КНЕУ, 2003, - 256с.
• Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом”: Керівництво для студентів. К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.
• Петрашко Л.П. Європейський проектний менеджмент: Діловий тренінг. К.: КНЕУ, 2009. – 83 с.
• Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом” Навчальний посібник, К.: КНЕУ, 2010,- 191 с.
• Мартинюк О.В., Дудчак В.І. Митна справа: Навчальний посібник. - К.:КНЕУ,2002.-265с.

• Мартинюк О.В. Опорно-логічний конспект з дисципліни “Митна справа” для бакалаврів за фаховим спрямуванням “Міжнародна економіка” денної та вечірньої форм навчання/ К.:КНЕУ,1999.- 150с.

• Мартинюк О.В. Менеджмент соціальної сфери: навч. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010.- 224с.
 

Научные публикации:
• Петрашко Л.П. Крос – культурний контекст інноваційної культури в сучасних інтеграційних процесах глобального світу /Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Вип. 19. – К.:КНЕУ, 2008. – 368 с.
• Петрашко Л.П. Особливості стратегії кадрового забезпечення компаній, націлених на інновацію / Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України – № 3 (30).- 2008 р. – 463 с.
• Петрашко Л.П. Инвестиционные стратегии рынка предметов исскуств // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 245: В 5т. – Т.11. – Дніпропетровськ6 ДНУ, 2008. – 284 с.
• Петрашко Л.П. Особливості застосування регламенту Європейского Союзу з регулювання виробництва і використання хімічних речовин (REACH) // Економіка: проб леми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 249: В 6т. – Т.5. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 288 с.
• Петрашко Л.П., Овчаренко Г.О. Кластерні моделі міжнародної ділової переговорної поведінки українських компаній // Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету, №5, Т,1 (135),2009.- 267 с.
• Мартинюк О.В. Тенденції розвитку бізнес-освіти в Україні та світі / Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Грищенка. - Хмельницький: ХНУ, 2010
• Martynuyk O.V. Intedration of Ukraine in the world market of educational services in the conditions of internazionalization of educational activity/ Proceedings of the VI International conference «Strategy of Quality in Industry and Education».- June 4-11.2010. - Varna, Bulgaria. - volume 2 (2). - p. 196-200
• Martynuyk O.V. Mehanism of financing of market of educational services/ - Abstracts of the Warsaw East European Conference «Where are we? Post-communist and post-Soviet countries over past twenty years». - July 13-17. - 2010. - Warsaw, Poland. - parva 5. - p. 30-32
• Мартинюк О.В. Розвиток вищої освіти України в контексті інтернаціоналізації ринку праці /Економічні основи іноваційного розвитку вищих навчальних закладів України: Монографія / за заг. ред. В.І. Лугового. – К.: Пед.преса, 2009.
• Use of Modern Information Technologies in Higer Education//The 5 International Conference “Information Technologies and Management 2007”.- Information Systems Institute, Riga, Latvia.- april 12, 2007
• Мартинюк О.В. Трансформація форм та методів захисту національного ринку від недобросовісної конкуренції//Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн.- К., 2005.- №3.- С.92-96
• Мартинюк О.В. Організація науково-дослідної роботи студентів як складова навчального процесу// Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Зб.матеріалів наук.-метод.конф. 2-4 лютого 2005р. – К:КНЕУ, 2005.- Т.2.- С. 202-203
• Мартинюк О.В. Митне регулювання в країнах світу/ К.:ТОВ “Кадри”, 2003.- 230с.
• Мартинюк О.В. Фактори та умови реалізації ефективної митної політики// Збірник праць вчених. Вип..35 /Відп. ред. – доктор економічних наук В.Є.Новицький. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2002.
• Мартинюк О.В. Митна служба як складова системи захисту прав інтелектуальної власності// Збірник праць вчених. Вип.34 /Відп. ред. – доктор економічних наук В.Є.Новицький. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2002.


 

Вебинары